VERSLAG Wijkplatform Hatert

26 februari 2019, 19.30 – 21.30u – Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens het wijkplatform:      
Piet Schiltmans, voorzitter   Gemeente Nijmegen: Edwin van Haveren
Henk Knoop (Zonnebaars)   Brede Scholen Ans Nieuwenhuis
Ruud v.d. Kroft (Park Maldenborgh)   FC Social Work Saïd Achouitar
Mario Reinders (Kastelenbuurt)   Jongerenwerk Adil el Helali
Marry Slob   Politie Marieke Jansen
Peter Timmer (bewoner/voornijmegen.nu)   Sociaal Wijkteam Monique Reimert
    Sportontwikkeling Carlijn de Warle
    Straatcoaches Mohcin Ananouch
Antoine Haefkens Nienke de Wit
    Talis Frits Schoenmaker


Notulist:  Petra Kerkhof (bureau Stand-by)

Afwezig met kennisgeving:  Tonnie Bergmans, Chris Hol, Annemarie Huisman,  Marcel Loermans,
Albertho Tetelepta (bewoners),  Harald te Grotenhuis, Wessel Zwartsenberg  (Bindkracht 10), Daan Jegen (wijkcentrum), Hans Klaassen (Toezicht),  Ruud Maassen (Portaal), Dorry Massée (bieb), Faysal Zouay (Stip)


1. Opening, vaststelling agenda / mededelingen / ingekomen stukken


Piet Schiltmans heet iedereen welkom.

Op de tafels liggen flyers over “Mijn groene wijk”. Edwin legt uit dat bewoners begeleiding en financiële ondersteuning kunnen krijgen – tot € 5.000,- per initiatief – voor initiatieven in het kader van groen of duurzaam. Vooralsnog is dit een eenmalig aanbod vanuit de gemeente.

Er is een mail ontvangen van Faysal Zouay waarin mededeelt dat hij stopt als coördinator van Stip Zuid. Er wordt gezocht naar een opvolger.

De brief van de gemeente aan de wijkraden en wijplatforms komt onder agendapunt 7 aan de orde.

2. Informatie over de Brede Scholen in Hatert

Ans Nieuwenhuis deelt mede dat de Klumpert en de Vossenburcht subsidie van de provincie hebben ontvangen voor het vergroenen van 2 patiotuinen en het realiseren van buitenlokalen. Vorig jaar zijn in het kader van vergroening bomen geplant en struiken geplaatst langs de hekwerken.
Edwin verwijst naar Operatie Steenbreek waar de scholen wellicht ook subsidie kunnen krijgen voor vergroening.

Ans meldt tevens dat naar aanleiding van de Gezondheidsmonitor project ‘Hatert watert’ is gestart: elke woensdag drinken de kinderen alleen maar water. Daarnaast is er extra aandacht voor taalontwikkeling en opvoedingsondersteuning. Op de scholen is tevens een megaproject gestart, mede gefinancierd door de gemeente, om leerkrachten beter te maken in het geven van onderwijs aan 2-talige kinderen. De ouders worden hier ook bij betrokken. De voortgang van het project na een jaar is onzeker, omdat elk jaar opnieuw subsidie moet worden aangevraagd.

De brede scholen hebben standaard 2 pagina’s met informatie in het wijkblad.

Vanuit het platform wordt gevraagd of het schoolplein van de Vossenburcht wordt opengesteld na schooltijd. Ans geeft aan dat dat nog niet is besloten. Openstelling van het schoolplein zal eerst goed met de kinderen moeten worden besproken.
Marry wijst erop dat het geplande speeltuintje aan de Treubstraat wordt tegengehouden, omdat de school het schoolplein zou openstellen. Er is geen enkele speelgelegenheid in de wijk. Ans zegt toe om snel duidelijkheid te verschaffen over openstelling van het schoolplein.

3. Nieuws van de politie en de straatcoaches

Politie;

Marieke meldt, in vergelijking met vorig jaar zelfde tijd (dec-feb):
– 6x minder diefstal in woningen
– 5x minder diefstal auto’s
– 2x meer straatroof/overvallen
– 2x meer brandstichting
– daarnaast is er een stijging van overlast door verwarde personen. Hatert scoort hierin hoger dan
  andere wijken.
– er zijn nauwelijks meldingen van fietsdiefstallen, omdat zelden aangifte wordt gedaan. Er is een
  campagne in voorbereiding om fietsdiefstal tegen te gaan.
– naar aanleiding van de scooteroverlast vorig jaar wordt dit voorjaar extra gecontroleerd. De scooter-
  overlast is een Nijmegen-breed probleem.

In het winkelcentrum is veel overlast van hangjeugd en alcoholisten. Marieke heeft korte lijnen met de winkeliers en met de straatcoaches en jongerenwerkers. Er is ook contact met De Hulsen en het Domushuis om te bezien of van daaruit de overlast kan worden beteugeld.

Op een vraag vanuit het platform bevestigt Marieke dat de politie kan bekeuren in het winkelcentrum ook al is het winkelcentrum particulier terrein. De politie heeft daar afspraken over gemaakt met de eigenaar.

Vanuit het platform wordt opgemerkt dat op ‘de bult’, de onofficiële parkeerplaats naast Shell, veel vernielingen zijn. Marieke geeft aan dat het voor de politie geen hotspot is. De locatie wordt wel meegenomen in de surveillance en iedereen die er staat wordt om zijn legitimatie gevraagd en weggestuurd.

Marieke deelt mede dat de politie, de straatcoaches en Jongerenwerk al langere tijd werken aan een gerichte aanpak van jongerenoverlast. Daartoe is een 7-stappenplan ontwikkeld. De jongeren zijn in beeld. De groepen wisselen steeds van samenstelling. Aan de hand van wat van een jongere bekend is, wordt een aanpak bepaalt. Dat kan betekenen gesprekken met ouders, proces-verbaal of zelfs aanhouden. Op jongeren die nog beïnvloedbaar zijn volgt een aanpak gericht op school, werk, zorg, of hulp. De niet-beïnvloedbare jongeren worden aangepakt op basis van de (strafbare) feiten. Dit betreft circa 18 jongeren.

Er wordt ook nagedacht op welke wijze deze aanpak van de professionals naar de wijk kan worden gecommuniceerd, zodat bewoners weten dat melden zin heeft.

Piet verwijst naar de nodige onrust rond Hart van Hatert. Een bewoner overweegt zelfs verhuizing vanwege de overlast. Politie, de straatcoaches en Jongerenwerk geven aan dat zij geen of geen noemenswaardige overlast zien rond de flat. De locatie wordt wel meegenomen in de rondes. De overlast concentreert zich vooral in en rond het winkelcentrum en het Cruyff Court.

Portaal overweegt om weer een camera bij de kelder te hangen.

Zowel Marieke als Antoine geven aan dat bij overlast de politie of de straatcoaches kunnen worden gebeld. De straatcoaches zijn 24u per dag, 7 dagen per week, bereikbaar en kunnen snel ter plaatse zijn.

Vanuit het platform wordt gemeld dat er hard wordt gereden in de wijk, met name in de Thorbeckestraat, Van Hogendorpstraat, Winkelsteegseweg. Marieke zal dit doorzetten naar het Verkeersteam.

(Ans Nieuwenhuis verlaat de vergadering)

Straatcoaches;

Antoine deelt mede dat er nauwelijks piketmeldingen zijn. Jongeren die rondhangen in het winkelcentrum worden gevraagd zich te verplaatsen naar het Cruyff Court. Samen met Jongerenwerk wordt ingezet op de beïnvloedbare jongeren, richting school, werk of hulp.

Vanuit het platform zijn geen verdere vragen.
Piet bedankt de straatcoaches voor hun komst en toelichting. Zij verlaten de vergadering.

Kickboxing Nijmegen arriveert

Vanuit het platform wordt nogmaals verwezen naar ‘de bult’. Daar wordt elke avond en ’s morgens tussen 08-10u geracet. Er ligt ook altijd veel troep.
Marieke zal de melding doorzetten naar het Verkeersteam.

Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de straatcoaches onvoldoende bekend zijn bij bewoners.

Er wordt geadviseerd om in de flat(s) informatie en piketnummer van de straatcoaches op te hangen. Saïd zal dit terugkoppelen naar de straatcoaches.

Vanuit het platform wordt aangegeven dat geregeld auto’s op het fietspad staan aan de Malderburchtstraat. Dit zou zijn, omdat de flat geen achteringang heeft en bewoners die slecht ter been zijn daarom aan de straat parkeren. Edwin zal navraag doen bij Toezicht.

Vanuit het platform wordt erop gewezen dat iedereen ’s nachts de steigers op kan die rond de appartementencomplexen aan het kanaal staan, omdat de trappen niet worden weggehaald.
Piet verwijst naar Portaal.

Daar Adil elders een afspraak heeft, wordt agendapunt 8 naar voren gehaald:

8. Evaluatie jaarwisseling

Adil en Saïd vertellen dat op 30 en 31 december diverse activiteiten zijn georganiseerd voor jongeren waaronder een stedelijk voetbaltoernooi. In de eerste week van januari hebben jongeren, in het kader van verbinding tussen jong en oud, nieuwjaarskaarten gemaakt en uitgedeeld aan ouderen in de wooncomplexen in Hatert. Dat is positief ontvangen. Daarnaast hebben zij met prikkers afval geruimd  rond het winkelcentrum en het Cruyff Court. Tijdens de herdenking van de slachtoffers van het bombardement hebben jongeren uit Hatert lichtjes geplaatst in de brandgrens. Oudere jongeren hebben die later weer opgehaald.

Saïd is nog op zoek naar buurtbijdragen in het kader van NLdoet. Waar kunnen de jongeren in het kader van verbinding met de buurt, voor worden ingezet? Saïd zal zijn verzoek op de mail zetten.

Edwin geeft aan dat 27 maart de gemeenteraad een bezoek brengt aan Nijmegen Zuid (Hatert, Hatertse Hei en Grootstal). Er wordt afgesloten met een etentje bij Bij de buren. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. Wellicht kunnen de jongeren aansluiten of meehelpen? Saïd en Edwin stemmen dit nader af.

Adil meldt dat binnenkort ‘Proef de cultuur’ weer van start gaat. Als de data bekend zijn, zal hij deze mailen. Carlijn geeft aan dat de vergelijkbare activiteit ‘Mix van culturen’ van start is gegaan.

Piet bedankt Adil voor zijn komst en toelichting. Adil verlaat de vergadering.

4. Reorganisatie Sterker – Monique Reimert

Monique deelt mede dat haar functie van teamleider Sociaal Wijkteam is komen te vervallen. Zij gaat naar het Stadsbreed Team in de regio en vertrekt dus, na 9 jaar, uit Hatert. Zij geeft aan altijd met veel plezier in Hatert te hebben gewerkt en bedankt het platform voor de fijne samenwerking. Iedereen krijgt nog een uitnodiging voor een informeel afscheid op 14 maart a.s.

Namens het platform bedankt Marry haar voor haar jarenlange inzet in Hatert en haar actieve deelname aan het platform. Zij overhandigt Monique een bos bloemen.

Monique geeft aan dat Yvonne Bekkers de nieuwe gebiedsregisseur wordt voor Zuid en Midden. Iemand uit het Sociaal Wijkteam zal Monique opvolgen in het platform.


(Saïd verlaat de vergadering)

5. Nieuws corporatie Portaal – Aloys Peters

Portaal was voor deze vergadering verhinderd.

6. Nieuws corporatie Talis – Frits Schoenmaker

Frits vertelt over de groenaanpak vanuit Talis en het lopende onderhoud aan woningen.

In april wordt de nieuwe ontmoetingsruimte in De Weem geopend.
In de Toermalijn worden de vrijwilligers ouder en de bewoners jonger (eenderde is 60-min). Talis laat studenten van de HAN onderzoeken hoe jongeren kunnen worden betrokken als vrijwilliger.

Frits vertelt ook dat Talis ‘on tour’ gaat: Talis gaat de markten af. Er is begonnen in Wijchen. Talis staat dan met een bus op de markt voor vragen van bewoners, informatieverstrekking. Het is een laagdrempelige manier om bewoners te bereiken.

Frits geeft aan dat een deel van het asfalt in de Muiderslotstraat zeer slecht is. Het wordt steeds hersteld, maar niet definitief. Edwin zal dit melden bij Anne-Marie Cobussen en navragen voor wanneer dit in de planning staat.

7. Gemeente (subsidie) relatie wijkraden e.a. – Edwin van Haveren

Edwin deelt mede dat wijkraden en wijkplatforms subsidie ontvangen van de gemeente. Die subsidies verschillen, evenals het functioneren van de wijkraden en –platforms. De gemeente wil daar meer één lijn in trekken en heeft besloten dat de wijkraden en –platforms aan bepaalde richtlijnen moeten gaan voldoen. Daarbij gaat het er vooral om dat zij functioneren ‘voor en door de wijk’ – er dient dus goede communicatie te zijn met de achterban – gestructureerde vergaderingen, resultaten.
Wijkplatform Hatert voldoet al grotendeels aan deze richtlijnen en werkt aan verbetering.

De richtlijnen staan vermeld in de brief die alle wijkraden en –platforms hebben ontvangen.

Op een vraag vanuit het platform bevestigt Edwin dat ook de wijkbladen een dergelijke brief hebben ontvangen. Er is ook een informatiebijeenkomst geweest. Ook de wijkbladen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook daar zijn veel verschillen in uitvoering, financiering, frequentie. Insteek is om de wijkbladen kritisch te laten worden op de kosten en inkomsten, om ze te stimuleren tot slim samenwerken met andere bladen en te onderhandelen met de drukker.

Edwin benadrukt dat de gemeente belang hecht aan de wijkbladen en wijkplatforms, maar ook bewustzijn wil kweken over de omgang met gemeenschapsgeld.

9. Goedkeuring verslag en afspraken 3 december 2018

Correctie: Greet Kapressy was afwezig.

Aanvulling pagina 3, 3e alinea: Namens Tonnie wordt gemeld dat er binnenkort een bijeenkomst is in Delsenhof…
Aanvulling van Albertho Tetelepta: circa 20 kinderen uit de Molukse wijk hebben deelgenomen aan het project “Kunst van Samenleven” van stichting KUS. In het wijkcentrum en in Orientalis hebben zij opgetreden met een Molukse dans en Molukse muziek. Het was een groot succes en een groot publiek vanuit de Molukse gemeenschap Hatert is komen kijken.


Met deze aanpassingen wordt het verslag van 3 december 2018 vastgesteld.

Onder verwijzing naar pagina 3, MijnWijkplan, merkt Marry nogmaals op zeer teleurgesteld te zijn dat er geen budget komt voor een speeltuintje aan de Treubstraat. Samen met Inge van den Hoogen heeft zij hier veel tijd in gestoken.
Edwin merkt op van Anne-Marie te hebben begrepen dat er onvoldoende draagvlak was onder de bewoners voor dat plan. Draagvlak is een voorwaarde van MijnWijkplan: er worden geen plannen uitgevoerd in de openbare ruimte voor één bewoner.
Marry geeft aan dat in eerste instantie meerdere bewoners betrokken waren. Er is in de buurt geen speelgelegenheid voor kinderen. Het gaat om enkele speeltoestellen. Edwin adviseert haar om de bewoners opnieuw te mobiliseren. Marry geeft aan dat traject niet opnieuw te willen doorlopen.

Ruud herinnert Edwin aan een terugkoppeling inzake de overlast op ‘de bult’.
Edwin pakt dit op. Hij zal tevens bij Anne-Marie navraag doen over de aanpak van de rest van het park achter Delsenhof.

Onder verwijzing naar pagina 5 inzake de bus die de draai niet ineens kan maken vanaf de Malder-Burchtstraat de Thorbeckestraat in, vraagt Mario aan Peter om dit als fractielid mee te nemen. Omwonenden ervaren stankoverlast. Bovendien is het geen veilige situatie als de bus 2x moet insteken. Edwin wijst erop dat juist om reden van veiligheid ervoor is gekozen om de situatie te laten zoals die is: auto’s kunnen elkaar dan niet passeren.

Naar aanleiding van de actielijst:

  • actie 18-12, kroonringen Dar: dit betreft de haken aan lantaarnpalen waaraan de plastic zakken gehangen kunnen worden. De actie heeft betrekking op het verkrijgen van meerdere haken per bewoner. Piet kan melden dat Dar heeft geëvalueerd. Het is nu aan de gemeente om te bepalen of en hoe dit verder wordt opgepakt.
  • actie 18-29, handhaving op containers en afval achter het winkelcentrum: Edwin legt uit dat de containers officieel binnen zouden moeten staan, maar daar is geen ruimte voor. Daarom wordt niet gehandhaafd. Volgens Toezicht zijn er nooit klachten over de containers.

10. Project reconstructie Malderburchtstraat – Henk Knoop

Henk Knoop deelt mede dat in december de aannemer bekend is gemaakt en dat in januari een kennismaking heeft plaatsgevonden met iedereen die betrokken is bij het project. Henk was namens de werkgroep aanwezig. Diverse werkgroepen houden zich bezig met verkeer, de bouw, energie, e.d. Volgende week wordt met bewoners geschouwd. Daarna volgt nog een keukentafelgesprek met de bewoners en vervolgens het plan voor de nieuwe inrichting. De werkzaamheden gaan in het laatste kwartaal van 2019 van start. De wijkkrant gaat het proces volgen.

Ruud vraagt naar de oplevering van het parkeerdek bij Zonnebaars.
Edwin legt uit dat de ODRN in afwachting is van gegevens die de BAM moet aanleveren.
Henk wijst erop dat er een nieuw pand wordt gebouwd. Hulpdiensten kunnen er straks niet meer door. Edwin geeft aan dat de ODRN daar in de vergunningverlening rekening mee houdt. De ODRN geeft het parkeerdek niet vrij als de BAM niet kan aantonen dat het veilig is. Hij zal contact opnemen met de ODRN voor de laatste stand van zaken en koppelt dit terug naar Henk.

(Tonnie Bergmans arriveert)

11. Agenda volgende platformvergadering 22 mei

Thema Wonen; Piet heeft hierover contact met Portaal.
Vervolg onderhoud park Maas-Waalkanaal. Piet zal de contactpersoon hiervoor uitnodigen.

12. Rondvraag en sluiting

  • Ruud geeft aan dat er veel klachten zijn over jongeren van Kandinsky. Ze hangen in de bushokjes, blowen er. Staan niet op voor ouderen. De prullenbakken zijn overvol. Ruud heeft de school gevraagd om er wat aan te doen, maar de school doet niets.
    Monique adviseert om dit te melden bij de straatcoaches. Ruud zal ervoor zorgen dat er informatie over de straatcoaches in de flats wordt opgehangen.
  • Frits vraagt of Woongenoot wordt uitgenodigd voor dit overleg. Piet geeft aan dat Woongenoot niet veel bezit heeft in Hatert. Woongenoot wordt uitgenodigd, maar komt alleen als er iets te melden is.
  • Mimoun en Majid zijn van Kickboxing Nijmegen. Zij vragen om voortaan te worden uitgenodigd voor dit overleg. Petra zal hen opnemen in de verzendlijst.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

Piet bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.40u.

De volgende vergadering is op woensdag 22 mei 2019, 19.30u, wijkcentrum Hatert.

Bijlage: actielijst

ACTIELIJST

Datum Actienr Actie Wie Wanneer
13-06-18 18-09 Project Zwerfafval Dukenburg uitrollen naar Hatert E. v. Haveren (M. Karssen) 22-05-19
  18-12 Verstrekking kroonringen Dar E. v. Haveren 22-05-19
03-12-18 18-28 Nagaan of rest park achter Delsenhof ook kan worden opgeknapt A. Cobussen jan. ‘19
26-02-19 19-01 Terugkoppeling inz. openstelling schoolplein Vossenburcht A. Nieuwenhuis zsm
  19-02 Melden bij Verkeersteam politie:
– hard rijden Thorbecke / v.Hogendorp / Winkel-
  steegseweg.
– racen bij ‘de bult’ ’s avonds en 08.00-10.00u
M. Jansen 27-02-19
  19-03 Bereikbaarheid straatcoaches: info/tel ophangen in portieken/lift  flats Malderborgh R. vd Kroft,
A. Haefkens
mrt. ‘19
  19-04 Parkeren auto’s op fietspad bij flat Malderburchtstr., navragen bij Toezicht E. v. Haveren gereed
  19-05 Verzoek inz. buurtbijdrage jongeren op mail a. iedereen,
deelname jongeren aan raadsbezoek 27/3
S. Achouitar   S. Achouitar,
E. v. Haveren
mrt. ‘19
  19-06 Data “Proef de cultuur” a. iedereen el Helali tzt
  19-07 O.R., navragen:
– asfaltherstel Muiderslotstraat
– aanpak rest park Delsenhof (actie 18-28)
E. v. Haveren <22-05-19
  19-08 Stavaza parkeerdek (ODRN-BAM), terugkoppelen a. H. Knoop E. v. Haveren mrt. ‘19
  19-09 Terugkoppeling overlast bult a. R. vd Kroft E. v. Haveren mrt. ‘19
  19-10 Volgende vergadering:
– thema Wonen / Portaal
– park Maas-Waalkanaal; contactpersoon uitn.
P. Schiltmans <22-05-19

Oproep: – bestuursleden voor Stichting Fietsmaatje
              – vrijwilligers voor het Stip

  • vrijwilligers voor Taalcafé (bieb)


Openingstijden wijkcentrum:
maandag t/m donderdag: 08.00u – 23.00u
vrijdag: 08.00u – 17.00u

Openingstijden Stip Zuid:

maandag t/m donderdag: 09.30u – 13.30u.
Tel: 024-3502000

Vergaderdata 2019:  26/2, 22/5, 5/9, 16/12.